Metro Station Istorichny Muzey

Charkov ubahn istorichny muzey 2008 08 03 001

Metro Station Istorichny Muzey, Kharkiv, Ukraine


© ostarchitektur.com